Informatie voor scholen in Etten-Leur
 
Vertraagde taalontwikkeling
Het belangrijkste kenmerk van kinderen met een vertraagde taalontwikkeling is het hebben van een beperkte woordenschat.
Een uitgebreide woordenschat is belangrijk om je goed te kunnen uitdrukken en anderen te begrijpen, wat van belang is bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast vergemakkelijkt een grote woordenschat (=kennis) het verder uitbreiden van de woordenschat (=kennis) en is het bijzonder sterk gerelateerd aan leesvaardigheid en in het algemeen aan de schoolprestaties. Als leerlingen falen bij begrijpend luisteren en -lezen heeft dat vooral te maken met het feit dat leerlingen falen op het gebied van het leren van nieuwe woorden. Een goede woordenschat is voorwaardelijk en is de basis voor schoolsucces. Niet alleen bij Nederlands, maar bij alle vakken op school.

Doel(groep)
De doelgroep voor de TAEL-ondersteuning zijn voornamelijk kinderen van 4 t/m 7 jaar met een vertraagde taalontwikkeling. Hiervoor zijn criteria opgesteld. Dit kunnen nieuwkomers zijn, maar ook kinderen die in Nederland geboren zijn. Doel van de extra begeleiding is de taalvaardigheid (in het Nederlands) te vergroten, voordat het onderwijs nog taliger en abstracter wordt. Bij TAEL werken we vooral aan woordenschatuitbreiding, maar ook aan: het verbeteren van de actieve luisterhouding, klankonderwijs, fonemisch bewustzijn, zinsbouw en woordleerstrategieën.
 
Ouderbetrokkenheid
De ouderbetrokkenheid bij het leren van taal is een belangrijk onderdeel om de taalvaardigheid te vergroten. Ouders worden bij de begeleiding betrokken, door ze minimaal één keer per jaar uit te nodigen bij de TAEL-ondersteuning. Er worden, indien wenselijk, ouder-bijeenkomsten op school georganiseerd. Ouders kunnen op de hoogte worden gehouden, wat er bij de TAEL-ondersteuning wordt aangeboden, middels een app zoals klasbord of Parro. Ook krijgen ouders een praatplaat en de woorden per thema mee naar huis met daarbij een tip hoe ze thuis met de woorden aan de slag kunnen.

Eigenheid en organisatie
Op iedere brede school wordt bekeken hoe de TAEL-ondersteuning binnen de school kan worden vormgegeven, zodat het passend is en aansluit bij de werkwijze van de school/ scholen. Dit binnen de kaders, die we als TAEL-werkgroep hebben opgesteld.
De intensieve taalondersteuning sluit altijd aan bij het taalaanbod/ de thema’s in de klas.
De taalondersteuning zal geboden worden door een leerkracht of een leerkrachtondersteuner werkzaam binnen de school. Hij of zij zal daarin begeleid worden door de coördinator TAEL van Etten-Leur. Op deze manier vindt er professionalisering plaats binnen de scholen wat betreft het begeleiden van kinderen met een vertraagde taalontwikkeling.
Het intensieve taalonderwijs vindt plaats tijdens reguliere schoolweken in een klein groepje buiten de groep.
Wanneer blijkt dat er binnen een school ook vraag is naar intensiever taalaanbod in de groepen 4 t/m 8 dan zal bekeken worden of er ruimte is binnen de formatie van de school om deze kinderen ook de intensieve taalbegeleiding te bieden.
 
Advies
Heeft u binnen uw school niet voldoende leerlingen om TAEL- ondersteuning op te zetten, maar heeft u wel vragen over begeleiding van een leerling met een vertraagde taalontwikkeling in de groep dan kunt u ook contact opnemen met de werkgroep TAEL. Zij kunnen samen met de leerkracht van de leerling bekijken hoe zij het taalaanbod in de klas kunnen intensiveren, waardoor aan de
onderwijsbehoeften van de leerling wordt voldaan.
 
Vragen en informatie
Wilt u een TAEL-klas binnen uw school realiseren of wilt u aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen met:
- Marije Schneijderberg (Coördinator TAEL) m.schneijderberg@stichtingleersaam.nl 06-15581569
- Hanneke van der Schoot (Taal-ondersteuner OBS De Springplank) h.van.der.schoot@stichtingleersaam.nl


Scholen die deelnemen
De Springplank
De Hofstee
De Leest
De Hasselbraam
De Vincent van Goghschool
De Toverlaars
De Pontus (Locatie de Keen)